RESIDÈNCIA MERITXELL, S.L. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels seus clients, i així, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, el client / usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a la RESIDÈNCIA MERITXELL, SL i al tractament automatitzat dels mateixos, incloent aquells als quals aquesta empresa tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina web, per a les finalitats d'enviament de comunicacions comercials, comercialització de productes i serveis, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió amb RESIDÈNCIA MERITXELL, SL, a fi d'adequar les nostres ofertes comercials a les seves característiques particulars. Els destinataris d’aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics de RESIDÈNCIA MERITXELL,S.L.
Aquestes dades personals estan essent tractades i incorporades als corresponents fitxers automatitzats, que estan degudament inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades